Regulamin

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień w sklepie internetowym acrylicone.pl, znajdującym się pod adresem elektronicznym https://acrylicone.pl/sklep/.

1.2 Właścicielem sklepu internetowego acrylicone.pl jest firma  Kauposil sp. z o.o.  z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Michałkowicka 47, wpisana w KRS pod numerem KRS 0000785094, REGON 383298563, NIP 6431772101.

1.3 Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1.3.1 Sprzedający:

Kauposil sp. z o.o.,  Michałkowicka 47,  41 – 100 Siemianowice Śląskie

REGON 383298563, NIP 643-177-21-01

Nr konta bankowego: 37 1030 0019 0109 8503 0017 0327

1.3.2 Zamawiający – osoba fizyczna (w tym Konsument), posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie w sklepie internetowym acrylicone.pl;

1.3.3 Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w sklepie internetowym acrylicone.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3.4 Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje zamówień poprzez dodawanie produktów do Koszyka, przegląda historię zamówień, sprawdza status zamówienia;

1.3.5 Koszyk –  lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie internetowym acrylicone.pl produktów, na podstawie wyborów Zamawiającego;

1.3.6 Produkty/Towary – rzeczy ruchome oferowane przez firmę Kauposil sp. z o.o. do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym acrylicone.pl;

1.3.7 Cena – cena produktu brutto, umieszczona obok informacji o produkcie. Ceny wyrażone są w PLN i uwzględniają podatek VAT;

1.3.8 Koszt przesyłki – ponoszony przez Zamawiającego koszt związany z dostarczeniem produktów zamówionych ze sklepu internetowego acrylicone.pl do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego;

1.3.9 Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów przesyłki;

1.3.10 Zamówienie – złożenie oferty zakupu za prezentowaną cenę złożone za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu internetowego acrylicone.pl przez Zamawiającego zgodnie z niniejszym Regulaminem;

1.3.11 Potwierdzenie zamówienia – wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia z wyszczególnieniem numeru zamówienia, informacją o zamówionych produktach, ceną, informacją o formie płatności i kosztach przesyłki;

1.3.12 Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą i niedzielą oraz nie jest dniem wolnym od pracy;

 

  1. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1 Sklep internetowy acrylicone.pl, znajdujący się pod adresem www.acrylicone.pl, służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

2.2 Do zakupów w sklepie internetowym acrylicone.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.3 Oferta sklepu internetowego acrylicone.pl obowiązuje na terenie Polski.

2.4 Aby złożyć zamówienie niezbędne jest założenie Konta użytkownika na stronie www.acrylicone.pl. Zakupy dokonywane są poprzez umieszczanie wybranych produktów w koszyku, co następuje przez kliknięcie w odnośnik „Do koszyka”. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności, wybór sposobu wysyłki i przesłanie zamówienia.

2.5 Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą mailową lub telefoniczną.

2.6 Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin na stronie www.acrylicone.pl przy użyciu stosownego formularza, podczas zakładania Konta użytkownika. Zamawiający ma prawo oraz możliwość zapoznania się z Regulaminem każdorazowo podczas składania zamówienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, Sprzedający jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.7 Sklep internetowy acrylicone.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą anulowane, jeśli w czasie 30 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera. Sprzedający nie jest w powyższych przypadkach związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji.

2.9 Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia można składać w języku polskim lub angielskim.

2.10 Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia poprzez e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem firmy Kauposil sp. z o.o.

2.11 W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Sprzedający podaje Zamawiającemu numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. W celu potwierdzenia zamówienia, Zamawiający proszony jest o kliknięcie w zamieszczony w wiadomości odnośnik.

2.12 O dostępności zamówionych produktów Zamawiający zostanie poinformowany osobnym mailem w ciągu 24 godzin roboczych. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak zamówionych produktów, Sprzedający poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie dostępności produktów. W wyżej wskazanym przypadku Zamawiający może zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówienia (w całości lub w części).

2.13 Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Sprzedającego wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie. W przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty”, Zamawiający zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o możliwości odbioru przesyłki.

2.14 Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym acrylicone.pl zawierają podatek VAT.

2.15 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, tj. z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz pkt 2.16. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone, zarówno drogą telefoniczną jak i mailową, zgodnie z pkt 2.11 i 2.12 niniejszego Regulaminu.

2.16 Sprzedający dokłada wszelkich starań, by cena podana przy produkcie była precyzyjna, jednakże cena zamówienia złożonego przez Zamawiającego jest sprawdzana przed potwierdzeniem każdego zamówienia w ramach procesu weryfikacji. W przypadku zmiany ceny zamówienia, zanim zamówienie zostanie potwierdzone, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym w celu potwierdzenia chęci kontynuowania zakupu w cenie poprawionej.

2.17 Sprzedający wystawia dokument sprzedaży – paragon / faktura. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

2.18 Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury / paragonu bez podpisu odbiorcy.

 

  1. KOSZTY WYSYŁKI

3.1 Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy płatności i wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest wyliczany w trakcie składania zamówienia (po wybraniu formy wysyłki). Paczki wysyłane są po przedpłacie całości przed dostawą (przelewem na konto: 37 1030 0019 0109 8503 0017 0327

3.2. W przypadku wysyłki poza granice Polski, koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia, na podstawie aktualnych stawek firm kurierskich. Sprzedający zobowiązuje się w tym przypadku do powiadomienia Zamawiającego o kosztach przesyłki, jeszcze przed wysłaniem zamówionego towaru.

  1. WARUNKI DOSTAWY ORAZ ODBIORU OSOBISTEGO

4.1 Zamawiający może wybrać następujące sposoby realizacji dostawy towarów:

4.1.1 w formie przesyłki kurierskiej;

4.1.2 w formie odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego, tj. ul. Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śląskie.

4.2 Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką określone są w regulaminach firm kurierskich.

4.3 W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki oraz obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Protokół szkody, sporządzony w obecności kuriera, zostanie uznany za podstawę dochodzenia roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych w czasie transportu i znacznie ułatwi postępowanie reklamacyjne z tego tytułu. Równocześnie Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie bądź e-mailem o zaistniałej sytuacji, kontaktując się z przedstawicielem firmy  Kauposil sp. z o.o. tel. 0048 32 2290107 (kontakt@acrylicone.pl). Szczegółowe regulacje związane z postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, określone są w regulaminach firm kurierskich.

4.4 W przypadku wyboru realizacji dostawy w formie odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego, odbiór ten będzie możliwy po powiadomieniu Zamawiającego, drogą mailową lub telefoniczną, o możliwości odbioru.

4.5 Towar wydany zostanie tylko Zamawiającemu lub osobie przez niego upoważnionej.

4.6 Odbierający towar potwierdza zgodność z zamówieniem oraz brak uszkodzeń mechanicznych, składając podpis potwierdzający odbiór.

  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1 Zgodnie z  art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów Zamawiający, który jest Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni liczonym od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (fax / e-mail / listownie).

5.2 W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien skontaktować się ze Sprzedającym i odesłać (lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy Kauposil sp. z o.o.) przesyłkę należycie zapakowaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie się z produktem, jakie miało by miejsce w siedzibie firmy Kauposil sp. z o.o.. Koszty dostarczenia towaru  w związku z odstąpieniem ponosi Zamawiający.

5.3 Produkty zwracane, o wartości powyżej 500 zł należy odesłać firmą kurierską (paczka ubezpieczona). Zwrot produktów nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

5.4 W związku z odstąpieniem od umowy Sprzedający prosi o dostarczenie oryginału dowodu zakupu, decyzji o odstąpieniu oraz wskazanie formy zwrotu pieniędzy.

5.5 Zwrot pieniędzy w wysokości ceny produktu w momencie zakupu i kosztów dostawy nastąpi zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, poprzez wykonanie przelewu przez firmę  Kauposil sp. z o.o. na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Zamawiającego podany przy składaniu zamówienia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.6 Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany pod adres:

Kauposil  sp. z o.o.(acrylicone.pl)

Michałkowicka 47

41-100 Siemianowice Śląskie

 

  1. REKLAMACJE I GWARANCJE

6.1 Do reklamacji niepełnowartościowych towarów zakupionych w sklepie internetowym acrylicone.pl, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.2 Zakupione i dostarczone towary są objęte gwarancją producenta i / lub dystrybutora na podstawie dokumentu sprzedaży (faktura / paragon lub innych dowodów nabycia). Wszelkie informacje dotyczące warunków gwarancji oraz zasad postępowania reklamacyjnego możliwe są do otrzymania w siedzibie firmy, pod numerem telefonu 032 2290107 lub pocztą elektroniczną: kontakt@acrylicone.pl.

Zamawiający zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji powinien skontaktować się z firmą Kauposil sp. z o.o. oraz zobowiązany jest przesłać towar wraz z opisem wady i swoimi danymi oraz (opcjonalnie) z kopią dowodu zakupu na adres siedziby firmy Kauposil sp. z o.o., tj. ul. Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śląskie.

6.3 Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Zamawiającego – jeżeli reklamacja jest zasadna Sprzedający zwraca koszty wysyłki. Produkty reklamowane o wartości powyżej 500 zł należy odesłać firmą kurierską (paczka ubezpieczona), w przeciwnym wypadku paczka nie zostanie przyjęta.

6.4 Sprzedający odpowiada wobec Zamawiającego, który jest Konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Zamawiający może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

6.5 Zamawiający, będący Konsumentem, traci uprawnienia określone w pkt. 6.4 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Zamawiającemu, który jest Konsumentem.

6.6 Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Zamawiający o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

6.7 Sprzedający ustosunkuje się do żądania Zamawiającego wskazanego w pkt 6.4 w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego acrylicone.pl w ciągu dnia, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego acrylicone.pl oraz wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego acrylicone.pl,  w sposób nienaruszający praw Zamawiającego.

7.2 Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.3 Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: basia@kauposil.com .

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., nr 0 poz. 1182).

7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., nr 0 poz. 1225).

7.7 W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@acrylicone.pl.

7.8. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu lub oferty handlowej prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub kontaktując się z pracownikami firmy:
email: kontakt@acrylicone.pl